دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
یادداشت

فیروز توفیق

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^