دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : فیروز   توفیق

پست الکترونیکی : f-tofigh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جامعه شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه اقتصاد

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/12/01

فیروز توفیق

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^